passion-for-palting-mobile

Regulamin Konkursu "Passion for Plating Challenge"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “Passion For Plating Challenge” („Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Aviko sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-341), ul. Tadeusza Wendy 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319427, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 958-16-04-016 (dalej "Organizator").
 3. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 20 listopada 2023 r. do 6 grudnia 2023 r. („Okres Trwania Konkursu”).
 4. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wykorzystaniem internetowej strony konkursowej:

https://www.avikofoodservice.pl/kampanie/konkurs-passion-plating-challenge („Strona Konkursowa”).

  5. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165).

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą być:

a) przedsiębiorcy rozumiani jako: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia lokalu gastronomicznego

b) osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które wykonują pracę w lokalu gastronomicznym.

   2. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

   3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych   podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.

   4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego („Zgłoszenie Konkursowe”) poprzez Stronę Konkursową (za pomocą przycisku „Wyślij”).
 2. Zgłoszenie Konkursowe obejmuje:

- zapisanie się do newslettera Organizatora poprzez wyrażenie w Zgłoszeniu Konkursowym zgody na otrzymywanie newslettera

- wykonanie zadania konkursowego (Zadanie Konkursowe) polegającego na przygotowaniu dania z wykorzystaniem ziemniaka i opublikowania zdjęcia dania na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie oraz nominowanie trzech osób poprzez otagowanie (oznaczenie) ich pod postem konkursowym na profilu  marki Aviko Horeca na Facebooku lub Instagramie.

- wypełnienie formularza na Stronie Konkursowej.

   3. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 4 pkt 2, spośród Uczestników, którzy wykonali Zadanie Konkursowe, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni zwycięzców.

   4. Wyniki zostaną ogłoszone na Stronie Konkursowej do 15 grudnia 2023 r.

   5. Niedozwolone jest publikowanie treści bezprawnych, w tym stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste lub prawa autorskie.

   6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.

§ 4 PRZEPROWADZENIE KONKURSU

 1. Organizator wśród swoich pracowników powoła trzyosobową komisję konkursową („Komisja Konkursowa”), której zadaniem będzie przeprowadzenie konkursu zgodnie z Regulaminem, ocena prawidłowości wykonania Zadania Konkursowego i spełnienia wymogów Konkursu, ocena nadesłanych zgłoszeń konkursowych i wybór zwycięskich zgłoszeń.
 2. W Konkursie zostaną nagrodzone te zgłoszenia, które Komisja Konkursowa uzna za najbardziej kreatywne, inspirujące i ciekawe.
 3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.

§ 5 NAGRODY W KONKURSIE

 1. W Konkursie przewidziano nagrody (dalej: “Nagrody”) tj. 30 (słownie: trzydzieści) zestawów profesjonalnych narzędzi do platingu o wartości 215,50 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto).
 2. Nagrody przyznane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi, zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, o której mowa w § 5 pkt 1.
 3. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego.
 4. W przypadku, kiedy zwycięzcą zostanie Uczestnik będący osobą prawną, zapisów § 5 pkt 2 i pkt 3 nie stosuje się, a Nagrodą pozostaje wyłącznie nagroda wymieniona w § 5 pkt 1. Zwycięzca będący osobą prawną zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce.
 5. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce.
 6. Informacja o wygranej przesyłana jest do zwycięzcy w wiadomości e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym.
 7. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę w odpowiedzi na wiadomość Organizatora informacji niezbędnych do celów rozliczenia przez Organizatora podatku od nagrody. Wiadomość musi zostać wysłana w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości.
 8. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią
 9. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Okresie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w § 1 pkt 2 lub mailowo na adres: info@avikofoodservice.pl
 3. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Organizator, którego dane kontaktowe są wskazane w § 1 pkt 2 Regulaminu. Dodatkowo, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Organizatorem poprzez adres e-mail: daneosobowe@aviko.pl
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników, takie jak:
  1. imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu w celu weryfikacji Zgłoszeń Konkursowych, wyłonienia zwycięzców Konkursu i wysyłki nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. dane podane przez zwycięzców w wiadomości prywatnej zgodnie z § 5 pkt 7 Regulaminu, w celu rozliczenia podatku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. dane kontaktowe, o których mowa w § 6 pkt 3 Regulaminu, w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. adres e-mail w celu realizacji wysyłki przez Organizatora newslettera z informacjami marketingowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie czy też odebrać nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, udziału w konkursie, wybrania zwycięzców oraz poinformowania zwycięzców, wysłania nagród na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ponadto dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w konkursie oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wystąpić na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu reklamacji oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu rozliczeń podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6. Ust.1 lit. c) RODO).
 5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez czas korzystania z newslettera, nie krócej niż przez okres jednego roku od zakończenia Konkursu. Dane będą przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem. Dane osobowe zwycięzców przechowywane będą do czasu upływu okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych).
 6. Odbiorcami danych osobowych uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, w tym Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy. 
 7. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody w każdym czasie za pomocą adresu daneosobowe@aviko.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania nagrody, jeżeli zostanie przyznana.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu poprzez dobrowolny udział w Konkursie jednocześnie nieodpłatnie udziela, zgłaszając utwór, licencję niewyłączną, z prawem do sublicencji, do utworu – do wykonanego Zadania Konkursowego swojego autorstwa na rzecz Organizatora i podmiotów z nim powiązanych, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących, znanych mu polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, oraz jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przeróbka lub adaptacja całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie, w tym publikowanie z podaniem imienia, nazwiska, pseudonimu.

2. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia      ich praw przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez niego szkody.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje.