Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest AVIKO Sp. z o.o. z siedzibą  Ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, KRS: 319427   NIP: 9581604016.

Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.aviko.pl; pod e-mailem daneosobowe@aviko.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

II. Jakie dane przetwarzamy

Podczas korzystania ze stron internetowych Aviko możemy zbierać od Ciebie różne dane osobowe. Informacje te mogą być dostarczane przez Ciebie, na przykład po wypełnieniu formularza skargi na stronie internetowej, po przesłaniu prośby o oddzwonienie lub po skontaktowaniu się z nami z innego powodu. Dane generowane przez korzystanie z witryny można również gromadzić automatycznie. 

Dane osobowe, które możemy uzyskać od Ciebie, to: Twoje imię i nazwisko, płeć, (mobilny) numer telefonu, adres e-mail, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejsce, dane firmy (np. Twój pracodawca lub dane kontaktowe twojego pracodawcy) , zainteresowań lub preferencji, które możesz podać, oraz informacji o Twojej wizycie na stronie internetowej (takich jak dostawca, typ przeglądarki, strony otwarte w witrynie, czas wizyty). Możemy również uzyskać pewne dane osobowe za pomocą plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które przeglądarka "zapamiętuje" i przechowuje na twoim komputerze na żądanie strony internetowej. Za pomocą pliku cookie, który działa jako pomoc pamięciowa, strona internetowa może zapamiętać określone informacje, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wpisywać.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do marketingu i sprzedaży naszych produktów oraz świadczenia naszych usług, w tym do rozliczeń. Możemy również wykorzystywać Twoje dane w celu dostarczania informacji i utrzymywania relacji z Tobą. Twoje dane mogą być również wykorzystywane do prowadzenia wewnętrznych analiz związanych z zachowaniami odwiedzających w celu dalszej optymalizacji naszych stron internetowych. Twoje dane osobowe mogą być również wymagane do naszych wewnętrznych celów administracyjnych, rozliczeniowych jak również do wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych i opisanych powyżej lub do celów, które są z nimi zgodne.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:

  • udzielona zgoda
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

IV. Czas przetwarzania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  1. przepisy prawa, które mogą obligować nas o przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
  2. okres przez jaki są świadczone usługi, lub jaki wymaga realizacja zamówienia
  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
  4. okres na jaki została udzielona zgoda

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie. Aviko wymaga, aby podmioty przetwarzające podejmowały takie same surowe środki bezpieczeństwa, jakie podjęły w celu ochrony Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG"), spełnione są prawne wymogi dotyczące takiego transferu danych. Za wyjątkiem udostępnienia danych osobowych wyżej wymienionym stronom, Aviko nie udostępni Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny są zazwyczaj przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W obrębie państw członkowskich UE lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego Google skróci Twój adres IP przed przesłaniem go, jeśli na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP.

Tylko w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla operatora strony i świadczenia innych usług dla operatora strony związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie kojarzyć adresu IP przeglądarki, przesyłanego do celów Google Analytics, z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

VI. W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Aviko nieustannie podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, usunięciem, ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem oraz w celu monitorowania dokładności i integralności danych osobowych. Środki te są regularnie weryfikowane i aktualizowane w razie potrzeby.

Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

VII. Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w formularzu kontaktowym.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy.

IX. Linki do stron zewnętrznych

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych firm należących do grupy oraz linki do stron innych niż Aviko. Strony internetowe podmiotów należących do grupy mogą zawierać warunki prywatności uregulowane w sposób odmienny niż na naszej stronie. Ponadto na zewnętrznych stronach internetowych innych niż Aviko mogą obowiązywać inne zasady dotyczące prywatności. Twoim obowiązkiem jest zwrócić uwagę i sprawdzić to przed udostępnieniem informacji na tych stronach. Aviko nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na stronach internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie.

X. Pliki cookies

Aviko używa plików cookies ("ciasteczek") podczas oferowania swoich usług. Jest to mały, prosty plik z danymi przechowywanymi na dysku twardym komputera lub w sesji przeglądarki.

XI. Zmiany

Okresowo weryfikujemy nasze polityki  bezpieczeństwa i prywatności. Wszelkie zmiany publikujemy na tej stronie. Jeśli zmienimy tę politykę, poinformujemy o tym użytkowników za pomocą hiperłączy.